Ets a: Principal > Qui som
Vegeu la nostra presentació corporativaPresentació

El Consorci del Laboratori Intercomarcal de l´Alt Penedès , l´Anoia i el Garraf, d´ara en endavant CLI, és el resultat de la unificació de l´antic Consorci del Laboratori de l´Anoia, el Laboratori Clínic Intercomarcal de Vilafranca del Penedès i el Laboratori de l´Hospital Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes.

El CLI està participat pel CatSalut, l´Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari de l´Alt Penedès, el Consorci Sanitari de l´Anoia i la Fundació Hospital Residència Sant Camil. El CLI va iniciar l´activitat el dia 1 de gener del 2002, ampliant -des de l´any 2007- el seu àmbit d´actuació, mitjançant la gestió dels laboratoris del Consorci Sanitari Integral situats a l´Hospital Dos de Maig, a l´Hospital General de l´Hospitalet i l'Hospital Moisès Broggi.

L´organització del CLI, consta de sis serveis de diagnòstic biològic, que enfocats en una visió integral de l´usuari, és a dir, correlacionant les activitats de l´Atenció Primària i Hospitalària, permeten donar suport immediat a les necessitats urgents i generals dels socis i clients, disposant d´especialistes en anàlisis clíniques, bioquímica, microbiologia, hematologia i anatomia patològica

Missió

La política de qualitat del CLI, és subministrar als seus clients els productes i serveis que satisfacin les seves exigències i expectatives, en condicions econòmiques raonables. El sistema de Qualitat que el CLI està desenvolupant i implantant, segueix els criteris de la Norma Internacional ISO 9001:2008 i els requisits legals i reglamentaris que li són aplicables als seus productes i serveis.

Amb la fí de garantir l'eficàcia del Sistema de Qualitat, la Direcció del CLI es compromet a :

1 - aportar els recursos necessaris per adquirir el mitjans adequats i formar el personal en consonància amb les exigències del sistema.

2 - editar i revisar el sistema de qualitat amb la periodicitat necessària, amb l'objecte de corregir les desviacions detectades i/o introduir millores, anticipant-nos a les exigències creixents dels clients i dels mercats.

3 - garantir que el compromís de millora contínua de la qualitat és clarament entès i assumit per tots els empleats com a via imprescindible per assegurar la màxima satisfacció dels nostres clients i la competitivitat de l'empresa.


Objectius

• Ser referent en l’estudi del CatSalut dels laboratoris públics de Catalunya.

• Enllestir la posada en funcionament del sistema d’automatització de la gestió del magatzem, que ha de permetre reduir els estocs i el seu cost.

• Finalitzar el canvi de versió del sistema informàtic del laboratori (SIL).

• Millorar els sistemes de gestió de la informació i la comunicació: informació agregada per quadres de comandament, tramitador electrònic d’expedients de contractació i gestor documental, i integració de l’ERP amb el registre de factures electròniques.

• Fer el canvi de certificació de qualitat ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

• Elaborar el Pla estratègic 2017-2019.

• Posar en funcionament les videoconferències intercentres per fer reunions simultànies.

• Remodelar el laboratori d’anàlisis clíniques de Sant Pere de Ribes.

• Elaborar la nova web amb visió corporativa i de serveis i iniciar la implantació del portal de l’empleat.

• Elaborar un projecte amb els socis per aconseguir que els pacients de les tres comarques puguin fer sempre l’extracció de sang al lloc més proper a la seva residència.

• Ampliació de la cartera de serveis: possibilitat d’incorporar la citometria de fluxos i potenciar noves àrees de diagnòstic de biologia molecular, hematologia i anatomia patològica.

• Avançar en l’acreditació juntament amb els hospitals on treballem per tal d’incorporar la formació MIR als laboratoris del CLI.

• Implantar el sistema d’identificació personal dels treballadors.


Organigrama


Resums anuals

A continuació, podeu trobar un recull de totes les memòries publicades pel Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, fins a dia d'avui, en format pdf i agrupades per anys:Resum any 2016 Resum any 2015 Resum any 2014

Resum any 2013 Resum any 2011 Resum any 2010 Resum any 2009

Resum any 2008 Resum any 2007 Resum any 2006 Resum any 2005