Ets a: Principal > Qualitat

Enfocament

La Direcció del CLI s’assegura que: LES NECESSITATS I EXPECTATIVES DELS CLIENTS, estan definides i convertides en requisits amb el fi d’aconseguir la seva confiança i augmentar la seva satisfacció. Dins de les activitats comercials de l’empresa, està inclosa la de l’estudi de l’evolució de les necessitats del mercat sanitari per adaptar els productes (determinacions, perfils, estudi de diferents mostres biològiques, formació, etc.)i modalitats de prestació. ELS REQUISITS DELS CLIENTS siguin completament entesos i satisfets. Els clients sol.liciten els productes per la seva referència. La seva descripció està descrita al CATÀLEG DE CONSULTES DE DETERMINACIONS ANALÍTIQUES I PERFILS, a disposició dels clients. Per facilitar el treball dels facultatius, es faciliten fulls de petició amb les determinacions i perfils més normals.


Política

MISSIÓ: Donar suport en la prevenció, diagnòstic i seguiment de la malaltia amb qualitat, eficiència i afany de millora continua.

VISIÓ: Ser referent com model territorial d’Anàlisis Clíniques i Anatomia Patològica, integrant l’assistència primària i hospitalària.

VALORS: Garantir les EXPECTATIVES DELS CLIENTS, els requeriments LEGALS i els principis ÉTICS del treball realitzat amb, QUALITAT, EFICIÈNCIA, PROFESSIONALITAT,FLEXIBILITAT, promovent la MILLORA CONTINUA i amb un BON CLIMA LABORAL


Control intern

L’objectiu del programa de control de qualitat intern del CLI, és implantar un sistema adient que asseguri:

1- La validació facultativa i tècnica dels resultats obtinguts.

2- L’estudi i processament estadístic de les dades obtingudes a partir de les mostres de control.

3- L’estudi de les incerteses de mesura en les tècniques de medició de les magnituds biològiques.

4- La millora dels mètodes analítics. Per l’assoliment d’aquests objectius, es realitza un tractament estadístic de les dades, mitjançant una aplicació de valoració automatitzada. El programa de control de qualitat intern comprén el processament d’un o més materials de control (depenent de la tècnica), utilitzats de forma continuada i sistemàtica, que permetin validar els resultats de totes les determinacions realitzades en els nostres laboratoris.


Control extern

Els programes d’avaluació externa de la qualitat, són una de les millors eines que té el laboratori clínic, per avaluar la qualitat dels seus procediments de mesura. Es tracta, d’un sistema de comparació dels resultats de diferents laboratoris, obtinguts a partir del processament analític de materials de control subministrats per una organització externa independent del CLI. La participació en programes d’avaluació externa de la qualitat és un complement molt adient al programa de control de qualitat intern, ja que permet detectar errors en un procediment de mesura en condicions d’estabilitat controlades.

Objectius per assolir, amb la realització del programa de control de qualitat extern:

- Estimar l’harmonització de resultats entre diferents laboratoris.

- Estimar l’exactitud de resultats de cada laboratori participant.

- Establir classificacions de procediments de mesura, en funció de la seva qualitat.

- Millorar el Sistema de Qualitat instaurat.

- Afavorir la formació continuada, i avaluar l´aptitud tècnica del personal.

Resum any 2008 Certificat ISO