Ets a: Principal > Formació

Formació

El CLI explicita la voluntat de portar a terme una Política de Formació que contribueixi a l’adquisició de nous coneixements i al reciclatge permanent per aconseguir una major promoció i integració social dels treballadors i una major competitivitat de l’empresa.

La millor manera d’assolir l’excel.lència, és elaborant un sistema de gestió de la formació que ens permeti d´aconseguir els objectius de donar el millor servei als usuaris, alhora que tant el CLI –com a institució- i els professionals -com agents proveïdors dels serveis– assoleixin els seus objectius col.lectius i individuals.

eixos basics

• La sostenibilitat pressupostària adient, obeint a criteris d´eficàcia i eficiència dels recursos econòmics i mitjans empleats.

• La participació de tots el professionals mitjançant la consulta de las seves necessitats formatives.

• L’equitat, buscant l’equilibri entre les necessitats formatives de totes les àrees i las disponibilitats existents en cada moment.

• L’adequació en base a les diferents categories professionals i a les funcions i activitats de cadascuna de les persones. Tenint present las seves expectatives i necessitats de formació.

• La transparència i l´informació efectiva.

• La flexibilitat organitzativa, amb un sistema àgil i senzill.

• L’innovació i potenciació de l’ús de les tecnologies d’informació i coneixement i de les noves metodologies de la formació, fent que els avenços de les tecnologies de la informació i comunicació tinguin un reflex en la planificació i disseny metodològic del plans de formació.

• L’avaluació permanent, permeten les actuacions de comprovació, seguiment i control tant interns com del òrgans competents.